نظارت بر نصب و راه اندازی و اتصال به شبکه اینورترهای نیروگاه 10 مگا واتی منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد ( استان فارس )

کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه است که در راستای ماموریت سازمانی خود به سرمایه گذاری در این وحوزه ورود پیدا نموده است.  با توجه به پتانسیل گسترده کشور در زمینه انرژی خورشیدی، پس از بررسی های فنی به عمل آمده در این زمینه و با در نظر گرفتن شاخص های مالی، ادامه مطلب

تامین اینورتر نیروگاه 10 مگا وات منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد ( استان فارس )

کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه است که در راستای ماموریت سازمانی خود به سرمایه گذاری در این وحوزه ورود پیدا نموده است.  با توجه به پتانسیل گسترده کشور در زمینه انرژی خورشیدی، پس از بررسی های فنی به عمل آمده در این زمینه و با در نظر گرفتن شاخص های مالی، ادامه مطلب